Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Vítejte na swisspower.cz!

Tyto podmínky nastiňují pravidla a předpisy pro používání webových stránek Swiss Power umístěných na https://swisspower.cz.

Vstupem na tento web předpokládáme, že přijímáte tyto podmínky. Nepokračujte v používání swisspower.cz, pokud nesouhlasíte s plněním všech podmínek uvedených na této stránce.

Na tyto Podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů a Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti a všechny dohody se vztahuje následující terminologie: „Klient“, „Vy“ a „Vaše“ odkazuje na vás, osoba se přihlašuje na tento web a odpovídá podmínkám společnosti. „Společnost“, „My sami“, „My“, „Naše“ a „Nás“, označuje naši společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „Nás“ označuje klienta i nás samotných. Všechny podmínky odkazují na nabídku, přijetí a zvážení platby nezbytné k provedení procesu naší pomoci klientovi nejvhodnějším způsobem k výslovnému účelu uspokojení potřeb klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb společnosti, v v souladu s platným nizozemským právem a v souladu s ním. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, velkých písmenech a / nebo on / ona jsou považovány za zaměnitelné, a proto odkazují na totéž.

Soubory cookie

Používáme používání cookies. Vstupem na stránku swisspower.cz jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Swiss Power.

Většina interaktivních webů používá soubory cookie, aby nám umožnila získat údaje o uživateli pro každou návštěvu. Naše webové stránky používají soubory cookie, aby umožnily funkčnost určitých oblastí a usnadnily tak lidem navštěvujícím náš web. Někteří naši přidružení / reklamní partneři mohou také používat soubory cookie.

Licence

Pokud není uvedeno jinak, vlastní společnost Swiss Power a / nebo její poskytovatelé licencí práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na webu swisspower.cz. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k tomu přistupovat ze stránky swisspower.cz pro své vlastní osobní použití s ​​výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Znovu publikujte materiál ze stránky swisspower.cz
 • Prodávejte, pronajímejte nebo sublicencovejte materiál ze stránky swisspower.cz
 • Reprodukujte, duplikujte nebo kopírujte materiál ze stránky swisspower.cz
 • Redistribuujte obsah ze stránky swisspower.cz

Části tohoto webu nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webu. Společnost Swiss Power nefiltruje, neupravuje, nepublikuje ani nekontroluje Komentáře před jejich přítomností na webu. Komentáře neodrážejí názory a názory společnosti Swiss Power, jejích zástupců a / nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony není Swiss Power odpovědná za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a / nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a / nebo zveřejnění a / nebo vzhledu Komentáře na tomto webu.

Swiss Power si vyhrazuje právo sledovat všechny Komentáře a odstranit všechny Komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Jste oprávněni zveřejňovat Komentáře na našem webu a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
 • Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;
 • Komentáře neobsahují žádný pomlouvačný, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí.
 • Komentáře nebudou použity k získávání nebo propagaci obchodních nebo zvykových nebo prezentaci komerčních aktivit nebo protiprávních aktivit.

Tímto udělujete společnosti Swiss Power nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám libovolných vašich komentářů ve všech formách, formátech nebo médiích.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na náš web bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;
 • Vyhledávače;
 • Zpravodajské organizace;
 • Online distributoři adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem jako hypertextový odkaz na webové stránky jiných uvedených společností; a
 • Akreditované podniky v celém systému s výjimkou získávání neziskových organizací, charitativních nákupních center a skupin charitativních fundraisingů, které nemusí odkazovat na náš web.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace o webových stránkách, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamný; (b) falešně neznamená sponzorství, schválení nebo schválení spojující strany a jejích produktů a / nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • běžně známé zdroje informací pro spotřebitele a / nebo podniky;
 • komunitní stránky dot.com;
 • sdružení nebo jiné skupiny zastupující charity;
 • online distributoři adresářů;
 • internetové portály;
 • účetní, právní a poradenské firmy; a
 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Budeme schvalovat žádosti o propojení od těchto organizací, pokud se rozhodneme, že: (a) spojení by nás nepřimělo vypadat nepříznivě pro sebe nebo pro naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) výhoda pro nás viditelností hypertextového odkazu kompenzuje absenci Swiss Power a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není nijak klamný; (b) falešně neimplikuje sponzorství, schválení nebo schválení spojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na náš web, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu společnosti Swiss Power. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní informace a adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete vytvořit odkaz na náš web, a seznam adres URL na našem webu, na které chcete odkaz. Počkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou hypertextový odkaz na náš web takto:

 • Použitím našeho firemního jména; nebo
 • Použitím jednotného vyhledávače zdrojů, na který je odkazováno; nebo
 • Použití jakéhokoli jiného popisu našeho webu, na který je odkazováno, dává smysl v kontextu a formátu obsahu na webu odkazující strany.

V případě neexistence licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno používat logo Swiss Power ani jiná umělecká díla.

iFrames

Bez předchozího souhlasu a písemného souhlasu nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámce, které jakýmkoli způsobem mění vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

Odpovědnost za obsah

Neneseme odpovědnost za jakýkoli obsah, který se objeví na vašem webu. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které na vaší webové stránce narůstají. Na žádném webu by se neměly objevit žádné odkazy, které by mohly být interpretovány jako urážlivé, obscénní nebo kriminální nebo které porušují, jinak porušují nebo prosazují porušení či jiné porušení práv třetích osob.

Vaše soukromí

Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo konkrétní odkazy na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na náš web na požádání. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a zásady jejich propojování. Neustálým odkazováním na naše webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni a budete se řídit těmito podmínkami a podmínkami.

Odebrání odkazů z našich webových stránek

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat.

Zvažujeme žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni nebo tak, abychom vám odpovídali přímo.

Zřeknutí se odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto zřeknutí se odpovědnosti nebude:

 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění osob;
 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
 • omezit kteroukoli z našich nebo vašich závazků jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými zákony; nebo
 • vyloučit jakoukoli z našich nebo vašich závazků, které podle příslušných zákonů nelze vyloučit.

Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v této části a jinde v tomto prohlášení: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) upravovat všechny závazky vzniklé na základě zřeknutí se odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, občanskoprávního deliktu a za porušení zákonné povinnosti.

Pokud jsou webové stránky a informace a služby na této webové stránce poskytovány bezplatně, nebudeme odpovídat za žádné ztráty ani škody jakékoli povahy.